Základný výrobný program vzduchotechniky:

  • kompletný program hranatého vzduchotechnického potrubia sk. 1 v triedach tesnosti A - C z pozinkovaného plechu hrúbky 0,5 – 1 mm
  • komponenty SPIRO potrubia – oblúky, prechody, nadstavce, odbočky, krycie mriežky, nasávacie a výfukové elementy ...Štvorhranné potrubie
Potrubie je určené pre klimatizáciu, vetranie a odsávanie vzduchu bez mechanických a abrazívnych prímesí ktoré by sa nalepovali na steny potrubia, alebo ktoré by spôsobovali koróziu ocele a zinku. Maximálna prevádzková teplota pre bežné potrubie je 80 °C. Dovolený statický tlakový rozdiel od -500 Pa do 2500 Pa.


Kruhové potrubie SPIRO
Potrubie je určené pre klimatizáciu, vetranie a odsávanie vzduchu bez mechanických a abrazívnych prímesí ktoré by sa nalepovali na steny potrubia, alebo ktoré by spôsobovali koróziu ocele a zinku. Spiro potrubie je v súčasnosti čoraz častejšou voľbou vzduchovodu v porovnaní so štvorhranným potrubím a ohľadom na vyššie požadované výkony a vyššiu rentabilitu a efektivitu.


Držiaky potrubia
Držiak potrubia je vhodný na prichytenie hranatého alebo kruhového potrubia k stropu. Funkčnosť držiaka potrubia spočíva aj v zamedzení šírenia hluku a chvenia. Dovolené zaťaženie jedného držiaka závesu je 3800 N.

Kruhové striežky
Kruhová striežka zabraňuje vnikaniu vody a snehu do potrubia. Používa sa hlavne pre zariadenie, kde je požadované, aby škodliviny boli vyfukované čo najvyššie do voľného priestoru. Kruhová striežka sa skladá zo striežky a oporných výstuh, ktoré sú k striežke a prírube privarené.

Výfuková hlavica
Výfukové hlavice sa používajú pre vetracie, odsávacie, klimatizačné a odprašovacie zariadenia, kde je požadované, aby škodliviny boli vyfukované čo najvyššie do voľného priestoru. Výfuková hlavica pozostáva z dvoch navzájom otočených kužeľových plôch, vo vnútri hlavice je umiestnený vnútorný valcový ihlan opatrený výtokovou rúrkou.

Samoťahová hlavica
Samoťahová hlavica sa používa na odťah znehodnoteného vzduchu v prevádzkach s veľkým vývinom konvenčného tepla. Hlavica sa vyrába v kruhovom priereze a v spodnej časti je opatrená kruhovou prírubou alebo valcovým nástavcom. Umiestňuje sa do exteriéru tak, aby bola vystavená účinku vetra.

Protidažďová žalúzia
Protidažďová žalúzia chráni vonkajšie nasávacie a výfukové otvory vzduchotechnických zariadení proti vniknutiu dažďovej vody. Funkčnosť žalúzie spočíva aj v estetickom zakrytí otvoru. Protidažďová žalúzia pozostáva z obdĺžnikového rámu, do ktorého je vložená rada profilových listov. Súčasťou je upevňovací rámik, ktorý slúži na uchytenie žalúzie. PŽ je potrebné udržiavať čisté, aby sa nezmenšoval prietokový prierez.

Tlmiace vložky
Funkčnosť tlmiacej vložky spočíva v zamedzení šírenia hluku a chvenia. Je vhodná na osadenie medzi potrubie a ventilátor, potrubie a klimatizačné jednotky a pod.

Tlmiče hluku
Tlmič hluku je vhodný na tlmenie hluku šíreného potrubím a vkladá sa do vzduchotechnického systému, ktorý pracuje s neabrazívnym vzduchom do max. teploty +100 °C.

Regulačné klapky
Regulačná klapka je vhodná na menenie tlakových a objemových prúdov v potrubí a klimatizačných jednotiek a v kombinácií s protidažďovou žalúziou na reguláciu prietoku vzduchu do miestností. Regulačná klapka je odolná voči teplote do 100 °C.Rozdelenie tried tesností:

  • Trieda A Použitie pre bežné a zvýšené požiadavky na tesnosť bez dodatočného tesnenia potrubia, napr. pre kancelárie, telocvične, priemyselné prevádzky atď.
  • Trieda B Použitie pre vysoké požiadavky na tesnosť potrubia, dodatočne tesnené, napr. čisté priestory, nemocničné priestory, potravinársky priemysel atď.
  • Trieda C Použtie pre najvyššie požadavky na tesnosť potrubia, celo-letované, celo-tmelené napr. jadrové a izotropné zariadenia, chemické laboratória atď.

mouseover